Hey Anushka Sharma, Virat Kohli Just Can't Take His Eyes Off You. So Sweet

Hey Anushka Sharma, Virat Kohli Just Can't Take His Eyes Off You. So Sweet

Anushka Sharma photographed with Virat Kohli (Image courtesy: virushka_slayz)